تیم کاری مهندسی فروش و بازرگانی


مهندس محسن آخوندزاده

مهندس محسن آخوندزاده

مدیر بازرگانی و فروش

 • 05135420339
  09159001043
 • 05135420342
جزئیات

مهندس داود کاظم پور

مهندس داود کاظم پور

مدیر دفتر فنی

جزئیات

مهندس جواد بوسعید

مهندس جواد بوسعید

کارشناس معماری

جزئیات

محمود وظیفه دوست

محمود وظیفه دوست

کارشناس حقوقی

 • 05135420344
 • 05135420342
جزئیات

تیم کاری تولید و انبار


مهندس سلمان پیکانی

مهندس سلمان پیکانی

مدیر تولید

 • 05135420593
 • 05135420342
جزئیات

مهندس علی کاظم پور

مهندس علی کاظم پور

معاونت تولید

 • 05135420593
 • 05135420342
جزئیات

مهندس مجتبی دهقانی

مهندس مجتبی دهقانی

مدیر کنترل کیفیت

جزئیات

سعید صدری نژاد

سعید صدری نژاد

مسئول واحد هماهنگی

 • 05135420341
 • 05135420342
جزئیات


مهندس محمد قصابان

مهندس محمد قصابان

مسئول انبارها

جزئیات

محمد طالبی کماچالی

محمد طالبی کماچالی

مسئول انبار فرآورده ها

 • 05135420338
 • 05135420342
جزئیات

سایر بخشها


حسن اسماعیلی

حسن اسماعیلی

مدیر اداری

 • 05135420338
 • 05135420342
جزئیات

مهندس مالک حاج محمدی

مهندس مالک حاج محمدی

مدیر IT

جزئیات

مهندس مجید مرحمتی

مهندس مجید مرحمتی

مدیر گروه برق

جزئیات

سید حسن انضباطی

سید حسن انضباطی

سرپرست واحد مکانیک

 • 05135420338
 • 05135420342
جزئیات