هیئت عامل

نام و نام خانوادگی جایگاه در هیئت عامل جایگاه در سازمان ملی زمین و مسکن
دکتر حمید اسعدی مدیرعامل
دکتر اخوان عبدالهیان رئیس مدیر کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی
مهندس نادر محمدزاده عضو قائم مقام مدیر عامل در ماموریتهای اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت سازمان
محسن رضیعی عضو مدیر کل امور مالی و ذیحسابی
مهندس فردین شاکری عضو مدیر کل دفتر امور نظارت عالی فنی پروژه ها
مهندس محمد هادی جاوید عضو