۲۰۱۵۰۴۲۶_۱۲۱۱۵۶m

المانهای شهرداری جهت مشخص کردن محدوده شهر

این المانها به سفارش شهرداری مشهد به منظور تعیین محدوده شهری در اطراف مشهد تولید و عرضه می شود